Tájékoztató a jelentési kötelezettségekről - 2024

Az ügetőtenyésztés és -törzskönyvezés adatait a Magyar Ügető Méneskönyv (továbbiakban MÜM) tartja nyilván. A MÜM az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban ÜTOE) Tenyésztési Szabályzata és a Törzskönyvezési Szabályzata szerint az ÜTOE keretei között működik.

A tulajdonosok fontos feladata az, hogy a rendszeres és pontos adatszolgáltatással megteremtsék a naprakész információs-bázis alapjait. Aktuális információkat csak az várhat, aki maga is eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

 

Tulajdonos-nyilvántartás

Az információk sorában az első, hogy az ügető tulajdonosa egyértelműen megállapítható legyen. A tulajdonosok nyilvántartását a Lóútlevelet kiadó szervezet végzi a Lóútlevélbe, mint hatósági bizonyítványba, történő bejegyzéssel. Minden Magyarországon született és az országba behozott ügető tulajdonosát és annak változásait a Lóútlevelet kiadó szervezetnek kell bejelenteni. A tulajdonosváltozást a Lóútlevél mellékleteként kiadott Lótulajdonos Nyilvántartó Betétlapon kell jelentenie az új tulajdonosnak, egyidejüleg megküldve a Lóútlevelet a kiadó szervezet részére a szükséges bejegyzések céljából.

 

Lóútlevél

Az ügetők lóútlevelét az ÜTOE adja ki, a tulajdonosváltozást is az ÜTOE regisztrálja.

 

Fedeztetések nyilvántartása

A fedeztetési idény február 15-től július 31-ig tart. A fedeztetésen kívül megengedett a mesterséges termékenyítés friss és mélyhűtött spermával. Embrióátültetés, klónozás Magyarországon, illetve a MÜM-be bejegyzett kanca esetében tilos.


A fedeztetéseket a fedeztetést (termékenyítést) végző a Fedeztetési Jegyzőkönyvön köteles nyilvántartani. Ez szigorú elszámolású bizonylat, azt az ÜTOE adja ki és juttatja el a fedezőmén tulajdonosának (kezelőjének) az igénylése alapján, miután szerződést kötött. A Fedeztetési Jegyzőkönyvvel kapcsolatos részletes tennivalókról a fedezőmének kezelőinek az ÜTOE ad felvilágosítást.

A Fedeztetési Jegyzőkönyv megfelelő példányait át kell adni a kancatulajdonosnak, illetve a szerződésben foglaltak szerint el kell velük számolni az ÜTOE felé.


Mesterséges termékenyítést csak a NÉBIH által elismert és feljogosított termékenyítő állomás, illetve szaporodásbiológus végezhet.

Friss és mélyhűtött sperma külföldről történő vásárlása előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az ÜTOE-vel. Csak olyan méntől vásárolható sperma, mely rendelkezik nyílvános fedeztetési engedéllyel, továbbá a sperma engedéllyel rendelkező mesterséges állomáson készült és az előírt állategészségügyi okmányok kísérik. Elhullott vagy elveszett méntől csak az elhullást vagy elvesztést követő évben lehet használni a spermát. Az illetékes külföldi ügető méneskönyvtől az okmányok megrendelése az importáló tulajdonos feladata.


A Fedezőmén Regiszter ’A’ részébe bejegyzett mének bármely kancát fedezhetnek, a ’B’ részbe bejegyzettek csak a mén tulajdonosának kancáit. Ez érvényes a mesterséges termékenyítésre is. A fedezőmén tulajdonosa, illetve használója a mén használata során köteles a hatályos törvényeket, rendeleteket, előírásokat betartani, ez kizárólag az ő feladata.

 

Születés nyilvántartása

A megszületett csikót a honlapon található csikóbejelentés funkcióval vagy az Ellésbejelentő Lapon kell bejelenteni haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül). Ezt az okmányt az ÜTOE-nak kell beküldeni. Az Ellésbejelentő beküldése helyettesíthető a születés emailben történő beküldésével. A kanca fedeztetéséhez kapcsolódó más eseményt is (vetélés, életképtelen csikó, a kanca elhullása, stb.) be kell jelenteni levélben vagy emailben.

A jelentéssel a tenyésztő elindítja a csikó azonosításának (nyilvántartásba vételének) folyamatát. Az jelentésben az alábbi adatokat kell megadni: a fedeztetési jegyzőkönyv sorszáma, a csikó színe, neme, az utolsó fedeztetés dátuma, a születés dátuma, az apa neve, az anya neve, a csikó tulajdonosának a neve (az anyakanca tulajdonosa), a csikó tartási helye, javasolt név (ajánlott 3 javaslat a kívánt sorrendben). 

Külföldön fedeztetett anyakanca fedeztetési adatait annak az országnak az Ügető Méneskönyve kell, hogy igazolja (nemzetközi fedeztetési jegyen), ahol a fedeztetés történt. Sem embrió transzplantáció, sem klónozás eredményeként létrejött vemhességből született csikó nem jegyezhető be a Születési Regiszterbe.

Az ügető nevét az Ellésbejelentő lapon kell javasolni, ajánlott több nevet megadni, melyek több szóból állnak. 2024-ben I betűvel kell nevet javasolni - legkésőbb a csikó jelölésekor. A név elfogadása és véglegesítése az ÜTOE feladata. A javasolt nevek nem állhatnak 20-nál több leütésből (betűk, írásjelek és szóközök). A javasolt név nem sértheti a jó ízlést és személyiségi jogokat, nem lehet ismert ügető neve, nem tartalmazhat számokat, stb.

 

Azonosítás, jelölés

A csikó azonosítása, jelölése a születés után a 3-6. hónapban, még az anyja alatt történik meg. Az eljárás magában foglalja a csikó adatainak, ismertető jegyeinek leírását a mintavételt származásellenőrzésre, a transzponder beültetését és a tulajdonos által a Lóútlevél igényléséhez szükséges okmányok kitöltését (29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet és az 504/2008/EK bizottsági rendelet).

A csikó jelölése akkor történhet meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

  1. A csikó anyját az előző évben engedéllyel rendelkező mén fedezte és a fedeztetést határidőre az előírások szerint az ÜTOE-nak bejelentették.
  2. Az Ellésbejelentő lapon, a honlap bejelentési funkcióján vagy emailben a csikó születését bejelentették.
  3. A csikót anyjától nem választották el (kivétel az anyakanca elhullása).
  4. A csikó tulajdonosa bemutatta a díjtételek befizetéséről szóló igazolást az ÜTOE-nak.


A csikó azonosítását (nyilvántartásba vételét) az ÜTOE tenyésztésvezetője végzi, ezzel egyidőben kerül sor a transzponderes jelölésre is, melyet kizárólag az ÜTOE által megbízott állatorvos végezhet az ÜTOE által biztosított transzponder beültetésével. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, a csikó szakszerű megfogása, stb.).

Ezzel egyidőben történik a származásellenőrzéshez szükséges mintavétel (vérvétel). A származásellenőrzést - térítés ellenében - a NÉBIH Immunogenetikai Laboratóriuma végzi el.

A belföldi tenyésztésű csikók csak abban az esetben kerülnek a MÜM Születési Regiszterébe bejegyzésre, ha a fenti feltételeknek eleget téve megjelöltek, ellenőrzött és igazolt származásúak.

Amennyiben az anyakanca elhullott és a csikót dajkaságba adták, vagy a csikó anyjával együtt eladásra kerül, a tartási hely megváltozott, akkor erről a tenyésztő/tartó haladéktalanul (48 órán belül) köteles értesíteni az ÜTOE-t.

Abban az esetben, ha a csikó származása a DNS vizsgálat alapján kizárható a csikót az ÜTOE törli a nyilvántartásból, így a csikó ismeretlen származásúnak számít.

Az ÜTOE a jelölés és mintavétel során keletkezett kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A nem megfelelő technikai feltételek esetén az ÜTOE a jelölést megtagadja.

Abban az esetben, ha az Ellésbejelentőn lévő azonosítási adatok nem egyeznek (nagy eltérést mutatnak) a csikón láthatókkal, úgy az eljárást felfüggesztik.

Abban az esetben, amennyiben idegen transzpondert találnak a csikóban, úgy az eljárást felfüggesztik.

Azon ügető mely 2013 előtt született vagy külföldről került behozatalra és nincs transzponderrel megjelölve a hatályos jogszabályok szerint pótlólag megjelölésre kerülhet.

A transzponderes jelölést kizárólag az ÜTOE tenyésztésvezetőjének jelenlétében az ügető helyszíni azonosításával az ÜTOE által megbízott állatorvos végzi az ÜTOE által biztosított transzponderrel. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, az ügető szakszerű megfogása, stb.).

Az ilyen módon transzponderrel megjelölt ügető adatait és a felhasznált transzponder számát az ÜTOE rögzíti és elindítja a Lóútlevél készítésének folyamatát.

 

Lóútlevél

A csikó azonosításával egyidőben a tulajdonos a Lóútlevélhez szükéges okmányokat (igénylólap, tenyésztői/tulajdonosi nyilatkozat) kitölti és átadja az ÜTOE-nak. Az ÜTOE a Lóútlevél kiadását azután indítja el, miután a származásellenőrzés vizsgálat megtörtént és a tulajdonos a vizsgálat költségeit megtérítette. Azon ügető esetében mely nem rendelkezik lóútlevéllel a tulajdonosnak kérnie kell az ÜTOE-tól, hogy azonosítsa. Ennek során a tulajdonos az ÜTOE által biztosított szükséges okmányokat kitölti (igénylólap, tulajdonosi nyilatkozat) és átadja az ÜTOE-nak.

 

Átnevezés

Az ügető élete során az átnevezés - a tulajdonos kérelmezése és javaslata alapján - egyszer lehetséges mielőtt versenyben futott vagy tenyésztésbe állt. Az átnevezésre az ügető évjáratára vonatkozó névadási szabályok az érvényesek. Az ügető eredeti nevét a név után zárójelben fel kell tüntetni.

 

Változások jelentése

Az ÜTOE a MÜM-ben az alábbi adatokat a „Jelentés ügető állapotában beállt változásról” nyomtatványon történt bejelentés alapján módosítja:

 

Elhullás                                                                         

Herélés                                                                         

Törlés a Méneskönyvből                                                   

Kijelentés a Méneskönyvből                                              

Elhullás esetén a tulajdonos köteles a Lóútlevelet az azt kiadó szervezet részére megküldeni.

Az ÜTOE a tudomásra jutás után – haladéktalanul - a MÜM nyilvántartásaiból az alábbi esetekben törli az ügetőt:

Kivitel kiviteli jegy nélkül                                                   

Átmeneti kivitel esetén határidő túllépés

 

Behozatal külföldről

A Behozatali Regiszterbe az ügető bejegyzését formanyomtatványon kell kérni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Külföldről behozott ügetőnek rendelkezni kell a Kiviteli Jeggyel (Export Certificate), melyet az adott ország Ügető Méneskönyve állít ki. A Kiviteli Jegy csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel, hogy az ügetőt Magyarországra küldik, a cél megjelölésével (tenyésztés, versenyzés). A Kiviteli Jegy lehet ideiglenes, illetve végleges. Az ideiglenes Kiviteli Jegy a határidő lejárta után érvényét veszti. A Kiviteli Jegyen tulajdonosként szereplő név a behozó tulajdonos. A Kiviteli Jegy alapján az ÜTOE az ügetőt a Behozatali Regiszterbe jegyzi be. a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján. A bejelentéssel egyidőben a tulajdonos köteles a Lóútlevelet bemutatni.


A tenyésztésben és versenyzésben csak a MÜM-be bejegyzett ügető vehet részt.

A Behozatali Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

 

Kivitel (külföldre) - Export Certificate kiállításra kerül

A Kiviteli Jegy (Export Certificate) kiállítását (a bejelentést) formanyomtatványon kell igényelni.

Magyarországról kiszállításra kerülő ügetőt az ÜTOE a Kiviteli Regiszterbe jegyez be és Kiviteli Jegyet (Export Certificate) állít ki. A Kiviteli Jegy lehet végleges és ideiglenes.

Azon ügető, melyet Kiviteli Jegy (Export Certificate) nélkül szállítanak ki - a tudomásra jutás után - a MÜM-ből törlésre kerül.

A Kiviteli Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

 

Kijelentés – a tulajdonos kijelentheti a lovát a nyilvántartásból.

Azon ügetők (elsősorban anyakancák), melyekről 3 tenyésztési éven keresztül nem érkezik jelentés, automatikusan kivezetésre kerülnek.

Abban az esetben, ha az ügető újból bekerül a rendszerbe, akkor a kijelentőnek (az utolsó ismert tulajdonosnak) hozzá kell járulnia a bekerüléshez.

Az ügető MÜM-be történő újbóli bejegyzését formanyomtatványon kell kérelmezni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Az alábbi adatokat kell megadni az újbóli bejegyzéshez:

Az ügető neve, a Lóútlevél száma

A tulajdonos neve és részletes adatai

Az utolsó tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos hozzájárulása

 

Azonosítás

Minden lovat, amely először fut versenyben az első futása előtt azonosítani kell annak Lóútlevele alapján, illetve a verseny előtt, amennyiben külföldről érkezik. Ez az ÜTOE és a versenyszervező kijelölt alkalmazottja, megbízottja által történik.

 

A következő jelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni: 

  • Tulajdonváltozás (Lótulajdonos nyilvántartó betétlapon). 
  • Fedeztetési engedély kérelem, illetve meghosszabbítás (méntulajdonos). 
  • Fedeztetési Jegy kitöltése, beküldése (méntulajdonos). 
  • A születés jelentése (kancatulajdonos a honlapon található csikó bejelentési funkcióval, illetve Ellésbejelentőn a születést követő 8 napon belül, illetve emailben). 
  • Vetélés, életképtelen csikó, herélés jelentése (formanyomtatványon). 
  • Az ügető kijelentése a MÜM nyilvántartásából: elhullás, stb. (formanyomtatványon).

 

Ezen tájékoztató az ÜTOE Tenyésztési Szabályzata és Törzskönyvezési Szabályzata alapján készült, annak mellékletét képezi. Minden itt nem részletezett kérdésben a szabályzatokban foglaltak az irányadók.

Minden a MÜM nyilvántartásában szereplő természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság köteles az adataiban beállt változásról az ÜTOE-t haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) értesíteni.

Az ÜTOE a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján az ügetők tulajdonosaitól a változások bejegyzéséért és a szükséges eljárásokért díjat szed, melynek nagyságát évente határozza meg. A késedelmes bejelentésekért és az abból eredő külön eljárásokért pótdíjat számol fel.


A szabályok és jelentési kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a felelősség kizárólag az ügető tulajdonosát/tartóját terheli.


A tenyésztés, futtatás során a hatályos törvényeket, rendeleteket, szabályokat be kell tartani, ez kizárólag a tulajdonos, illetve a tartó (használó) felelőssége.

Az állategészségügyi és az állatvédelmi rendszabályok betartására külön kiemelt figyelmet kell fordítani!

Az ÜTOE minden a tenyésztést és futtatást érintő kérdésben az érdeklődők rendelkezésére áll. A szükséges formanyomtatványok az ÜTOE irodájában rendelkezésre állnak, azokat a tenyésztők és tulajdonosok ingyenesen igényelhetik.


Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (ÜTOE)

Magyar Ügető Méneskönyv

 

Budapest, 1101 Albertírsai út 2-4.

Budapest, Pf 296/1  1437   

Tel/fax: 1-264-2202

www.ugeto.com

facebook.com/ugeto

email: ugeto@ugeto.com

 

 

 

 

Azon nevek listája, melyek nem választhatók (2002-es évjárat)

 

I Candy Baby 

I. Q. Bege 

I. Q. M. Q. 

Ibi 

Ibi Lobell 

Ibiskus 

Ibiza 

Ibolya Action

Ibrahim

Ice Cream

Ice Tee 

Icecandy Star 

Ida June 

Idaho 

Idared 

Idea Chop 

Ideal Life 

Idéző 

Idill 

Idis 

Idomárnő 

Idő 

Idyll Star 

If 

Iff Sörn 

Ifjonc 

Igama Di Re 

Igazgyöngy 

Igazi 

Igéző 

Iglesias 

Igloo 

Ignác 

Ignigena Nes 

Igor

Íjász 

Íjásznő 

Ike 

Iker kristály 

Ikon 

Iktató

Il Gatto 

Ila 

Ilarita 

Ildóka 

Ileda Bi 

Ilex 

Ilias 

Iliz 

Ilka 

Illaguerre 

Illanó 

Illés 

Illetmény 

Illiria 

Illó 

Illó olaj 

Illusion Star 

Illy 

Illyefalva 

Ilma 

Ilonyos 

Im-Itt! 

Imagine 

Imázs 

Imike 

Imitál 

Immerschön 

Immunis 

Imola Lörn 

Impassz 

Imperativ 

Imperiál 

Impertinens 

Impi 

Important 

Impresszió 

Impulse Star 

Impulzus 

Imruska 

In Memoriam 

Ina Ask 

Ina Guardian 

Inarchi 

Inas 

Incasso 

Inch Up 

Incognito 

Independence Day 

Indián 

Indian Lady 

Indián Pia 

Indiana 

Indiana Jones 

Indiana Rosa 

Indíts! 

Indra 

Indulj! 

Induló 

Indus 

Infernal 

Infinity 

Informátor 

Infravörös 

Inge Sörn 

Ingeborg 

Ingrid 

Ingyenélő 

Inka 

Inn 

Inox 

Insan 

Inspe 

Inspector 

Inspekció Jr. 

Intelligens 

Intendáns 

Inter Star 

Interactiv 

Internationale 

Internet 

Intézet 

Inzulin 

Iola 

Ipacs 

Ipiapacs 

Ipoly 

Ipor 

Ipse 

IQ Guardian 

Ira 

Iram 

Iramló 

Irat 

Iraus 

Irenea 

Irénke 

Iridium 

Irina 

Iringó 

Iris of Valley 

Iris Princess 

Irish Boy 

Irmi 

Irmus 

Iron Beauty 

Iron Man 

Iron Star 

Irren 

Irtvány 

Irwin 

Isa Sun 

Isabelle 

Isadora 

Isaura 

Iseo 

Isola Bona 

Ispán 

Istar 

Isteni szépség 

Isti 

Isuzu 

Iszkiri 

Isztria 

It's my life 

Ítélet 

Ithaka Star 

Ivana June 

Iváncsa 

Ivanhoe 

Ívelő 

Ivett 

Iviza Sun 

Ivó 

Ivon 

Ivory Ally 

Ivory Boy 

Iwa Babe 

Ixon 

Izabell King 

Izaville 

Izgi 

Izidor 

Izland 

Izmir 

Izotóp 

Izsó 

Izzy Star 

 

 

Azon nevek listája, melyek választása nem javallt (1980-as évjárat)

 

Ibéria 

Ibisz 

Ibolyka 

Ice-cream 

Icipici 

Ictus 

Icuka 

Ida 

Idaho 

Idea 

Ideális 

Idealista 

Idegen 

Ideológia 

Idézet 

Idillikus 

Idióma 

Idol 

Időmérő 

Idus 

Idyl 

Ifi 

Ifiasszony 

Ifiúr 

Igamid 

Igaz 

Igazmondó 

Ige 

Igény 

Igényes 

Igéret 

Iglu 

Ignotus 

Igric 

Igyekezz! 

Ihaj-csuhaj 

Ihar 

Iharos 

Ihlet 

Ikaros 

Ikebana 

Ikervár 

Ikrény 

Ilang 

Ilcsi 

Ildikó 

Ildomos 

Ili 

Iliász 

Ilion 

Illuminált 

Illusztris 

Illúzió 

Ilona 

Ilse 

Imádat 

Imágó 

Imám 

Imbisz 

Imbolygó 

Imitátor 

Imola 

Impala 

Imperátor 

Imperatrix 

Imponáló 

Importör 

Imposztor 

Impozáns 

Impresszárió 

Impurum 

In flagranti 

In floribus 

Inci 

Incidens 

Incselkedő 

Inda 

Indigó 

Indiszkrét 

Indulat 

Inez 

Infáns 

Infánsnő 

Inferno 

Infrafény 

Infula 

Inga 

Ingatag 

Ingerült 

Inges 

Ingóság 

Ingovány 

Iniciálé 

Inkasszó 

Inkognitó 

Innsbruck 

Insecta 

Inspekció 

Instruktor 

Intelem 

Interflug 

Interjú 

Interpol 

Interpress 

Intéző 

Intim 

Intonáció 

Intrika 

Intrikus 

Intuició 

Inyenc 

Ion 

Iowa 

Ipafa 

Iparbáró 

Iparművész 

Iparos 

Ipolyság 

Ír 

Iramszarvas 

Irán 

Irány 

Iránytű 

Irástudó 

Irattáros 

Iridium 

Irigy 

Iris 

Irkafirka 

Irodalmár 

Íródeák 

Irokéz 

Iron 

Irónia 

Írottkő 

Isis 

Iolás 

Isonzó 

Ispiláng 

Istápoló 

Istennő 

Iszákos 

Iszalag 

Itaca 

Itala 

Itália 

Itóka 

Iván 

Ivor 

Iza 

Izabella 

Ízes 

Izgága 

Izgalmas 

Izgató 

Izgulós 

Izibe 

Izidóra 

Izolda 

Izsóp