Tájékoztató a jelentési kötelezettségekről

KK , 2021. 01. 25., h - 17:05
Hírek

Az ügetőtenyésztés és -törzskönyvezés adatait a Magyar Ügető Méneskönyv (továbbiakban MÜM) tartja nyilván. A MÜM az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban ÜTOE) Tenyésztési Szabályzata és a Törzskönyvezési Szabályzata szerint az ÜTOE keretei között működik.

A tulajdonosok fontos feladata az, hogy a rendszeres és pontos adatszolgáltatással megteremtsék a naprakész információs-bázis alapjait. Aktuális információkat csak az várhat, aki maga is eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

Tulajdonos-nyilvántartás

Az információk sorában az első, hogy az ügető tulajdonosa egyértelműen megállapítható legyen. A tulajdonosok nyilvántartását a Lóútlevelet kiadó szervezet végzi a Lóútlevélbe, mint hatósági bizonyítványba, történő bejegyzéssel. Minden Magyarországon született és az országba behozott ügető tulajdonosát és annak változásait a Lóútlevelet kiadó szervezetnek kell bejelenteni. A tulajdonosváltozást a Lóútlevél mellékleteként kiadott Lótulajdonos Nyilvántartó Betétlapon kell jelentenie az új tulajdonosnak, egyidejüleg megküldve a Lóútlevelet a kiadó szervezet részére a szükséges bejegyzések céljából.

Az új tulajdonos a Lóútlevelet az ÜTOE-nél köteles bemutatni a tulajdonosváltozást követően haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) és amennyiben új tulajdonos, úgy adatait a Tulajdonosi Regisztrációs Lap kitöltésével be kell jelenteni.

Fedeztetések nyilvántartása

A fedeztetési idény február 15-től július 31-ig tart. A fedeztetésen kívül megengedett a mesterséges termékenyítés friss és mélyhűtött spermával. Embrióátültetés, klónozás Magyarországon, illetve a MÜM-be bejegyzett kanca esetében tilos.

A fedeztetéseket a fedeztetést (termékenyítést) végző a Fedeztetési Jegyzőkönyvön köteles nyilvántartani. Ez szigorú elszámolású bizonylat, azt az ÜTOE adja ki és juttatja el a fedezőmén tulajdonosának (kezelőjének) az igénylése alapján, miután szerződést kötött. A Fedeztetési Jegyzőkönyvvel kapcsolatos részletes tennivalókról a fedezőmének kezelőinek az ÜTOE ad felvilágosítást.

A Fedeztetési Jegyzőkönyv megfelelő példányait át kell adni a kancatulajdonosnak, illetve a szerződésben foglaltak szerint el kell velük számolni az ÜTOE felé.

Mesterséges termékenyítést csak a NÉBIH által elismert és feljogosított termékenyítő állomás, illetve szaporodásbiológus végezhet.

Friss és mélyhűtött sperma külföldről történő vásárlása előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az ÜTOE-vel. Csak olyan méntől vásárolható sperma, mely rendelkezik nyilvános fedeztetési engedéllyel, továbbá a sperma engedéllyel rendelkező mesterséges állomáson készült és az előírt állategészségügyi okmányok kísérik. Elhullott vagy elveszett méntől csak az elhullást vagy elvesztést követő évben lehet használni a spermát. Az illetékes külföldi ügető méneskönyvtől az okmányok megrendelése az importáló tulajdonos feladata.

A Fedezőmén Regiszter ’A’ részébe bejegyzett mének bármely kancát fedezhetnek, a ’B’ részbe bejegyzettek csak a mén tulajdonosának kancáit. Ez érvényes a mesterséges termékenyítésre is. A fedezőmén tulajdonosa, illetve használója a mén használata során köteles a hatályos törvényeket, rendeleteket, előírásokat betartani, ez kizárólag az ő feladata.

Születés nyilvántartása

A megszületett csikót az Ellésbejelentő Lapon kell bejelenteni haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül). Ezt az okmányt az ÜTOE-nak kell beküldeni. Az Ellésbejelentő beküldése helyettesíthető a születés emailben történő beküldésével. A kanca fedeztetéséhez kapcsolódó más eseményt is (vetélés, életképtelen csikó, a kanca elhullása, stb.) be kell jelenteni levélben vagy emailben.

A jelentéssel a tenyésztő elindítja a csikó azonosításának (nyilvántartásba vételének) folyamatát. Az jelentésben az alábbi adatokat kell megadni: a fedeztetési jegyzőkönyv sorszáma, a csikó színe, neme, az utolsó fedeztetés dátuma, a születés dátuma, az apa neve, az anya neve, a csikó tulajdonosának a neve (az anyakanca tulajdonosa), a csikó tartási helye, javasolt név (ajánlott 3 javaslat a kívánt sorrendben). 

Külföldön fedeztetett anyakanca fedeztetési adatait annak az országnak az Ügető Méneskönyve kell, hogy igazolja (nemzetközi fedeztetési jegyen), ahol a fedeztetés történt.  Sem embrió transzplantáció, sem klónozás eredményeként létrejött vemhességből született csikó nem jegyezhető be a Születési Regiszterbe.

Az ügető nevét az Ellésbejelentő lapon kell javasolni, ajánlott több nevet megadni, melyek több szóból állnak. A nevet legkésőbb a csikó jelölésekor írásban javasolni kell. A név elfogadása és véglegesítése az ÜTOE feladata. A javasolt nevek nem állhatnak 20-nál több leütésből (betűk, írásjelek és szóközök). A javasolt név nem sértheti a jó ízlést és személyiségi jogokat, nem lehet ismert ügető neve, nem tartalmazhat számokat, stb., 2021-ben F betűvel kell nevet adni.

Azonosítás, jelölés

A csikó azonosítása, jelölése a születés után a 3-6. hónapban, még az anyja alatt történik meg. Az eljárás magában foglalja a csikó adatainak, ismertető jegyeinek leírását a mintavételt származásellenőrzésre, a transzponder beültetését és a tulajdonos által a Lóútlevél igényléséhez szükséges okmányok kitöltését (29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet és az 504/2008/EK bizottsági rendelet).

A csikó jelölése akkor történhet meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

  1. A csikó anyját az előző évben engedéllyel rendelkező mén fedezte és a fedeztetést határidőre az előírások szerint az ÜTOE-nak bejelentették.
  2. Az Ellésbejelentő lapon vagy emailben a csikó születését bejelentették.
  3. A csikót anyjától nem választották el (kivétel az anyakanca elhullása).
  4. A csikó tulajdonosa bemutatta a díjtételek befizetéséről szóló igazolást az ÜTOE-nak.

A csikó azonosítását (nyilvántartásba vételét) az ÜTOE tenyésztésvezetője végzi, ezzel egyidőben kerül sor a transzponderes jelölésre is, melyet kizárólag az ÜTOE által megbízott állatorvos végezhet az ÜTOE által biztosított transzponder beültetésével. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, a csikó szakszerű megfogása, stb.).

Ezzel egyidőben történik a származásellenőrzéshez szükséges mintavétel (vérvétel). A származásellenőrzést - térítés ellenében - a NÉBIH Immunogenetikai Laboratóriuma végzi el.

A belföldi tenyésztésű csikók csak abban az esetben kerülnek a MÜM Születési Regiszterébe bejegyzésre, ha a fenti feltételeknek eleget téve megjelöltek, ellenőrzött és igazolt származásúak.

Amennyiben az anyakanca elhullott és a csikót dajkaságba adták, vagy a csikó anyjával együtt eladásra kerül, a tartási hely megváltozott, akkor erről a tenyésztő/tartó haladéktalanul (48 órán belül) köteles értesíteni az ÜTOE-t.

Abban az esetben, ha a csikó származása a DNS vizsgálat alapján kizárható a csikót az ÜTOE törli a nyilvántartásból, így a csikó ismeretlen származásúnak számít.

Az ÜTOE a jelölés és mintavétel során keletkezett kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A nem megfelelő technikai feltételek esetén az ÜTOE a jelölést megtagadja.

Abban az esetben, ha az Ellésbejelentőn lévő azonosítási adatok nem egyeznek (nagy eltérést mutatnak) a csikón láthatókkal, úgy az eljárást felfüggesztik.

Abban az esetben, amennyiben idegen transzpondert találnak a csikóban, úgy az eljárást felfüggesztik.

Azon ügető mely 2013 előtt született vagy külföldről került behozatalra és nincs transzponderrel megjelölve a hatályos jogszabályok szerint pótlólag megjelölésre kerülhet.

A transzponderes jelölést kizárólag az ÜTOE tenyésztésvezetőjének jelenlétében az ügető helyszíni azonosításával az ÜTOE által megbízott állatorvos végzi az ÜTOE által biztosított transzponderrel. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, az ügető szakszerű megfogása, stb.).

Az ilyen módon transzponderrel megjelölt ügető adatait és a felhasznált transzponder számát az ÜTOE rögzíti és a NÉBIH részére továbbítja.

Lóútlevél

A csikó azonosításával egyidőben a tulajdonos a Lóútlevélhez szükéges okmányokat (igénylólap, tenyésztői/tulajdonosi nyilatkozat) kitölti és átadja az ÜTOE-nak. Az ÜTOE a Lóútlevél kiadását azután indítja el, miután a származásellenőrzés vizsgálat megtörtént, ennek alapján a származás nem zárható ki és a tulajdonos a vizsgálat költségeit megtérítette. Azon ügető esetében mely nem rendelkezik lóútlevéllel a tulajdonosnak kérnie kell az ÜTOE-tól, hogy azonosítsa. Ennek során a tulajdonos az ÜTOE által biztosított szükséges okmányokat kitölti (igénylólap, tulajdonosi nyilatkozat) és átadja az ÜTOE-nak.

Átnevezés

Az ügető élete során az átnevezés - a tulajdonos kérelmezése és javaslata alapján - egyszer lehetséges mielőtt versenyben futott vagy tenyésztésbe állt. Az átnevezésre az ügető évjáratára vonatkozó névadási szabályok az érvényesek. Az ügető eredeti nevét a név után zárójelben fel kell tüntetni.

Változások jelentése

Az ÜTOE a MÜM-ben az alábbi adatokat a „Jelentés ügető állapotában beállt változásról” nyomtatványon történt bejelentés alapján módosítja:

Elhullás                                                                         

Herélés                                                                         

Törlés a Méneskönyvből                                                   

Kijelentés a Méneskönyvből                                              

Elhullás esetén a tulajdonos köteles a Lóútlevelet az azt kiadó szervezet részére megküldeni.

Az ÜTOE a tudomásra jutás után – haladéktalanul - a MÜM nyilvántartásaiból az alábbi esetekben törli az ügetőt:

Kivitel kiviteli jegy nélkül                                                   

Átmeneti kivitel esetén határidő túllépés

Behozatal külföldről

A Behozatali Regiszterbe az ügető bejegyzését formanyomtatványon kell kérni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Külföldről behozott ügetőnek rendelkezni kell a Kiviteli Jeggyel (Export Certificate), melyet az adott ország Ügető Méneskönyve állít ki. A Kiviteli Jegy csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel, hogy az ügetőt Magyarországra küldik, a cél megjelölésével (tenyésztés, versenyzés). A Kiviteli Jegy lehet ideiglenes, illetve végleges. Az ideiglenes Kiviteli Jegy a határidő lejárta után érvényét veszti. A Kiviteli Jegyen tulajdonosként szereplő név a behozó tulajdonos. A Kiviteli Jegy alapján az ÜTOE az ügetőt a Behozatali Regiszterbe jegyzi be. a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján. A bejelentéssel egyidőben a tulajdonos köteles a Lóútlevelet bemutatni.

A tenyésztésben és versenyzésben csak a MÜM-be bejegyzett ügető vehet részt.

A Behozatali Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

Kivitel (külföldre) - Export Certificate kiállításra kerül

A Kiviteli Jegy (Export Certificate) kiállítását (a bejelentést) formanyomtatványon kell igényelni.

Magyarországról kiszállításra kerülő ügetőt az ÜTOE a Kiviteli Regiszterbe jegyez be és Kiviteli Jegyet (Export Certificate) állít ki. A Kiviteli Jegy lehet végleges és ideiglenes.

Azon ügető, melyet Kiviteli Jegy (Export Certificate) nélkül szállítanak ki - a tudomásra jutás után - a MÜM-ből törlésre kerül.

A Kiviteli Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

Kijelentés – a tulajdonos kijelentheti a lovát a nyilvántartásból.

Azon ügetők (elsősorban kancák), melyekről 3 tenyésztési éven keresztül nem érkezik jelentés, automatikusan kivezetésre kerülnek.

Abban az esetben, ha az ügető újból bekerül a rendszerbe, akkor a kijelentőnek (az utolsó ismert tulajdonosnak) hozzá kell járulnia a bekerüléshez.

Az ügető MÜM-be történő újbóli bejegyzését formanyomtatványon kell kérelmezni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Az alábbi adatokat kell megadni az újbóli bejegyzéshez:

Az ügető neve, a Lóútlevél száma

A tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos hozzájárulása

Azonosítás

Minden lovat, amely először fut versenyben az első futása előtt azonosítani kell annak Lóútlevele alapján, illetve a verseny előtt, amennyiben külföldről érkezik. Ez az ÜTOE és a versenyszervező hivatalos állatorvosa által történik.

A következő jelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni: 

  • Tulajdonváltozás (Lótulajdonos nyilvántartó betétlapon). 
  • Fedeztetési engedély kérelem, illetve meghosszabbítás (méntulajdonos). 
  • Fedeztetési Jegy kitöltése, beküldése (méntulajdonos). 
  • A születés jelentése (kancatulajdonos Ellésbejelentőn a születést követő 8 napon belül, illetve emailben). 
  • Vetélés, életképtelen csikó, herélés jelentése (formanyomtatványon). 
  • Az ügető kijelentése a MÜM nyilvántartásából: elhullás, stb. (formanyomtatványon).

Ezen tájékoztató az ÜTOE Tenyésztési Szabályzata és Törzskönyvezési Szabályzata alapján készült, annak mellékletét képezi. Minden itt nem részletezett kérdésben a szabályzatokban foglaltak az irányadók.

Minden a MÜM nyilvántartásában szereplő természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság köteles az adataiban beállt változásról az ÜTOE-t haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) értesíteni.

Az ÜTOE a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján az ügetők tulajdonosaitól a változások bejegyzéséért és a szükséges eljárásokért díjat szed, melynek nagyságát évente határozza meg. A késedelmes bejelentésekért és az abból eredő külön eljárásokért pótdíjat számol fel.

 

A szabályok és jelentési kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a felelősség kizárólag az ügető tulajdonosát/tartóját terheli.

A tenyésztés, futtatás során a hatályos törvényeket, rendeleteket, szabályokat be kell tartani, ez kizárólag a tulajdonos, illetve a tartó (használó) felelőssége.

Az állategészségügyi és az állatvédelmi rendszabályok betartására külön kiemelt figyelmet kell fordítani!

Az ÜTOE minden a tenyésztést és futtatást érintő kérdésben az érdeklődők rendelkezésére áll. A szükséges formanyomtatványok az ÜTOE irodájában rendelkezésre állnak, azokat a tenyésztők és tulajdonosok ingyenesen igényelhetik.

Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (ÜTOE)

Magyar Ügető Méneskönyv

 

Budapest, 1101 Albertírsai út 2-4.

Budapest, Pf 296/1  1437   

Tel/fax: 1-264-2202

www.ugeto.com

facebook.com/ugeto

email: ugeto@ugeto.com

 

 

 

 

Azon nevek listája, melyek nem választhatók (1999-es évjárat)

 

 

Fabel Action 

Fabergé 

Fabiola

Fabula 

Fabulon 

Fagyal

Fairplay 

Faites vos jeux 

Faithful Sun 

Falkland 

Falu szépe 

Falzett 

Famous Flame

Fáncsi 

Fanfare Sun 

Fanketti

Fanky Yankee 

Fanny Rosa

Fanny W. 

Fantastic Dust 

Fantastic River

Fantastic Star 

Fantasztikus

Fantázia 

Fantine 

Fantom Scot

Fantomas D. 

Fapi

Fáraó

Fata Morgana 

Fatia Negra

Fatima Gold 

Fausto

Favorit 

Favorite Sun 

Faw-kee

Fecó

Fecóka 

Fecske 

Fedora

Fegyőr 

Fékezz!

Fékomadta 

Felár 

Felduna

Felelőtlen 

Felemás 

Felhő

Felícia 

Felicita 

Féligazság 

Félix

Fellah 

Felleg

Fellegvár 

Fellini

Felmondás 

Félpénz 

Féltestvér 

Féltett 

Feltünő

Femme Fatale 

Fényes

Fényév 

Fénysugár 

Ferdinánd 

Fergeteg 

Fernanda

Fernandel 

Feró 

Fesztivál 

Fétis 

Fever Sun

Fharlet

Ficánka 

Ficsúr 

Fidelio 

Fidji

Fifike 

Figaro 

Figaro Crown 

Figo 

Fikusz

Filigrán 

Filippa 

Filly-Baby

Filmszínész 

Filmsztár 

Filou 

Fincsi

Finest River 

Finish Girl

Finnlandia 

Finom 

Fiola 

Fionetta 

Fiorella 

Fire for Life 

Fire June 

Fire Plane 

Fire Star

Firn Sörn 

First Lady 

First Love 

First Yankee 

Firtató 

Fixa idea

Fjord 

Flamma 

Flashbaby 

Flashdance

Flashville Star 

Flater

Flavia

Flehós 

Fletcher

Flinga

Flipper 

Flirt

Flitter 

Flor 

Florenz River 

Flórián 

Florida

Flox Sofie 

Flyer Sun 

Flying Horse

Flying King 

Flying Star 

Foggia 

Fokföld 

Follow Me Gold

Fontana 

Football 

For You 

Forester 

Forever 

Forever Life 

Forgószél

Formula Gold

Forrest Gump

Fort Knox 

Fortély

Fortissimo 

Fortuna 

Fortune Star

Fortunio

Foton 

Fox Höjgard

Főiskolás

Földműves

Földvár 

Földvár szépe 

Főnemes 

Főnicia

Főnix 

Főnix Gold

Fragonard

Frájla 

Francisco 

Franciska 

Frangipani 

Frankenstein 

Frankie Boy 

Frech 

Freddy Dust 

Fredo

Fregatt 

Freya

Frézia 

Frici

Frida Ally 

Friday 

Friderika 

Frisky Yankee 

Frissítő 

Frivol

Frufru 

Fruska 

Frutta Nevi 

Fruzsi 

Fruzsikám

Fruzsina 

Fuggees

Funny Star

Funny Sun 

Fuss! 

Futár 

Futónő 

Futu Hiva 

Futurity

Fuzárium 

Fülöp király 

Fürge 

Fűszer 

Füttyszó 

Füzike 

 

 

 

 

Azon nevek listája, melyek választása nem javallt (1977-es évjárat)

 

 

Fa 

Facér 

Fád

Fagyal 

Fagyöngy 

Fahéj 

Fain 

Fajansz 

Fajbor 

Fájdalom 

Fakéreg 

Fakopáncs 

Fakutya 

Falánk 

Falu 

Fáma 

Family 

Fanci 

Fanfár 

Fanfár 

Fáni 

Fanni 

Fanta 

Fantaszta 

Fantom 

Farkas 

Farmer II. 

Fásítás 

Fatime 

Fátum 

Favicc 

Faxnis 

Fay Will 

Fecsegő 

Fehérarany 

Fehérnép 

Fékon 

Félálom 

Felekezet 

Félelem 

Felemás 

Feleség 

Félisten 

Feljebb 

Félnótás 

Félős 

Félreértés 

Félsziget 

Felügyelő 

Felvágós 

Felvég 

Felvidék 

Felvonás 

Femina 

Fen 

Fennsík 

Fény 

Fenyő 

Férjuram 

Ferkó 

Ferrara 

Fertő 

Fickó 

Fidus 

Filé 

Filmcsillag 

Filoméla 

Filozófus 

Finálé 

Finci 

Firenze 

Flakon 

Flamingó 

Flancos 

Flanell 

Flóra 

Flower 

Fóbiás 

Fogadó 

Fogalom 

Fohász 

Fóka 

Foltoska 

Folyam 

Folyondár 

Fonák 

Fonónő 

Fonyód 

For-taps 

Ford 

Forgatag 

Forma 

Fortélyos 

Fórum 

Fót 

Foundland 

Főbűnös 

Föl-le 

Fölény 

Föveny 

Fránya 

Fricska 

Frida 

Frigyes 

Friss 

Fronga 

Fúga 

Fúria 

Furmint 

Furulya 

Futrinka 

Fuvola 

Függős 

Fülek 

Fűszál 

Füttyös 

Füves 

Füzes 

Fűzfa 

Fűzfaliget