Tájékoztató a jelentési kötelezettségekről - 2015

NyomtatáshozNyomtatáshoz

Az ügetőtenyésztés és -törzskönyvezés adatait a Magyar Ügető Méneskönyv (továbbiakban MÜM) tartja nyilván. A MÜM az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban ÜTOE) Tenyésztési Szabályzata szerint az ÜTOE keretei között működik.

 

A tulajdonosok fontos feladata az, hogy a rendszeres és pontos adatszolgáltatással megteremtsék a naprakész információs-bázis alapjait. Aktuális információkat csak az várhat, aki maga is eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

 

 

Tulajdonos-nyilvántartás

Az információk sorában az első, hogy az ügető tulajdonosa egyértelműen megállapítható legyen. A tulajdonosok nyilvántartását a Lóútlevelet kiadó szervezet (NÉBIH) végzi a Lóútlevélbe, mint hatósági bizonyítványba, történő bejegyzéssel. Minden Magyarországon született és az országba behozott ügető tulajdonosát és annak változásait a Lóútlevelet kiadó szervezetnek (NÉBIH) kell bejelenteni. A tulajdonosváltozást a Lóútlevél mellékleteként kiadott lótulajdonos nyilvántartó betétlapon kell jelentenie az új tulajdonosnak, egyidejüleg megküldve a Lóútlevelet a kiadó szervezet (NÉBIH) részére a szükséges bejegyzések céljából.

Az új tulajdonos a Lóútlevelet az ÜTOE-nél köteles bemutatni a tulajdonosváltozást követően haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) és amennyiben új tulajdonos, úgy adatait a Tulajdonosi Regisztrációs Lap kitöltésével be kell jelenteni.

 

Fedeztetések nyilvántartása

A fedeztetési idény február 15-től július 31-ig tart. A fedeztetésen kívül megengedett a mesterséges termékenyítés friss és mélyhűtött spermával. Embrióátültetés, klónozás Magyarországon, illetve a MÜM-be bejegyzett kanca esetében tilos.


A fedeztetéseket a fedeztetést (termékenyítést) végző a Fedeztetési Jegyzőkönyvön köteles nyilvántartani. Ez szigorú elszámolású bizonylat, azt az MLOSz adja ki és az ÜTOE juttatja el a fedezőmén tulajdonosának (kezelőjének) igénylése alapján, miután szerződést kötött. A Fedeztetési Jegyzőkönyvvel kapcsolatos részletes tennivalókról a fedezőmének kezelőinek az ÜTOE ad felvilágosítást.

A Fedeztetési Jegyzőkönyv megfelelő példányait át kell adni a kancatulajdonosnak, illetve el kell velük számolni az ÜTOE felé.

Mesterséges termékenyítést csak a NÉBIH által elismert és feljogosított termékenyítő állomás, illetve szaporodásbiológus végezhet.

Friss és mélyhűtött sperma külföldről történő vásárlása előtt mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az ÜTOE-vel. Csak olyan méntől vásárolható sperma, mely rendelkezik nyilvános fedeztetési engedéllyel. Elhullott vagy elveszett méntől csak az elhullást vagy elvesztést követő évben lehet használni a spermát. Az illetékes külföldi ügető méneskönyvtől az okmányok megrendelése (Export certificate, stb.) az importáló tulajdonos feladata.

A Fedezőmén Regiszter ’A’ részébe bejegyzett mének bármely kancát fedezhetnek, a ’B’ részbe bejegyzettek csak a mén tulajdonosának kancáit. Ez érvényes a mesterséges termékenyítésre is. A fedezőmén tulajdonosa, illetve használója a mén használata során köteles a hatályos törvényeket, rendeleteket, előírásokat betartani, ez kizárólag az ő feladata.

 

Születés nyilvántartása

A megszületett csikót a Fedeztetési Jegyzőkönyvhöz csatolt Tenyészeredmény-bejelentőn kell bejelenteni. Ugyanezen kell bejelenteni a kanca fedeztetéséhez kapcsolódó más eseményt is. Ezt az okmányt az ÜTOE-nak kell beküldeni.

Az életképes csikót az Ellésbejelentőn is be kell jelenteni a születés után haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül). Ezzel a jelentéssel a tenyésztő elindítja a csikó azonosításának (nyilvántartásba vételének) folyamatát. Az Ellésbejelentő beküldése helyettesíthető a születés emailben történő beküldésével. Az jelentésben az alábbi adatokat kell megadni: a fedeztetési jegyzőkönyv sorszáma, a csikó színe, neme, az utolsó fedeztetés dátuma, a születés dátuma, az apa neve, az anya neve, a csikó tulajdonosának a neve (az anyakanca tulajdonosa), a csikó tartási helye, javasolt név (ajánlott 3 javaslat a kívánt sorrendben). 

Külföldön fedeztetett anyakanca fedeztetési adatait annak az országnak az Ügető Méneskönyve kell, hogy igazolja (nemzetközi fedeztetési jegyen), ahol a fedeztetés történt. Sem embrió transzplantáció, sem klónozás eredményeként létrejött vemhességből született csikó nem jegyezhető be a Születési Regiszterbe.

Az ügető nevét az Ellésbejelentő lapon kell javasolni, ajánlott több nevet javasolni, illetve célszerű több szóból álló neveket javasolni. A nevet legkésőbb a csikó jelölésekor írásban javasolni kell. A név elfogadása és véglegesítése az ÜTOE feladata. A javasolt nevek nem állhatnak 20-nál több leütésből (betűk, írásjelek és szóközök). A javasolt név nem sértheti a jó ízlést és személyiségi jogokat, nem lehet ismert ügető neve, stb.

 

Azonosítás, jelölés

A csikó azonosítása, jelölése a születés után a 3-6. hónapban, még az anyja alatt történik meg. Az eljárás magában foglalja a csikó adatainak, ismertető jegyeinek leírását a mintavételt származásellenőrzésre, a transzponder beültetését és a tulajdonos által a Lóútlevél igényléséhez szükséges okmányok kitöltését (29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet és az 504/2008/EK bizottsági rendelet).

 

A csikó jelölése akkor történhet meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1.    A csikó anyját az előző évben engedéllyel rendelkező mén fedezte és a fedeztetést határidőre az előírások szerint az ÜTOE-nak bejelentették.

2. Az Ellésbejelentő lapon és a Tenyészeredmény-bejelentőn a csikó születését bejelentették.

3.    A csikót anyjától nem választották el (kivétel az anyakanca elhullása).

4.    A csikó tulajdonosa bemutatta a díjtételek befizetéséről szóló igazolást az ÜTOE-nak.


A csikó azonosítását (nyilvántartásba vételét) az ÜTOE tenyésztésvezetője végzi, ezzel egyidőben kerül sor a transzponderes jelölésre is, melyet kizárólag az ÜTOE által megbízott állatorvos végezhet az ÜTOE által biztosított transzponder beültetésével. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, a csikó szakszerű megfogása, stb.).

Ezzel egyidőben történik a származásellenőrzéshez szükséges mintavétel (vérvétel). A származásellenőrzést - térítés ellenében - a NÉBIH Immunogenetikai Laboratóriuma végzi el.

A belföldi tenyésztésű csikók csak abban az esetben kerülnek a MÜM Születési Regiszterébe bejegyzésre, ha a fenti feltételeknek eleget téve megjelöltek, ellenőrzött és igazolt származásúak.

Amennyiben az anyakanca elhullott és a csikót dajkaságba adták, vagy a csikó anyjával együtt eladásra kerül, a tartási hely megváltozott, akkor erről a tenyésztő/tartó haladéktalanul (48 órán belül) köteles értesíteni az ÜTOE-t.

Abban az esetben, ha a csikó származása a DNS vizsgálat alapján kizárható a csikót az ÜTOE törli a nyilvántartásból, így a csikó ismeretlen származásúnak számít.

Az ÜTOE a jelölés és mintavétel során keletkezett kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A nem megfelelő technikai feltételek esetén az ÜTOE a jelölést megtagadja.

 

Abban az esetben, ha az Ellésbejelentőn lévő azonosítási adatok nem egyeznek (nagy eltérést mutatnak) a csikón láthatókkal, úgy az eljárást felfüggesztik.

 Abban az esetben, amennyiben idegen transzpondert találnak a csikóban, úgy az eljárást felfüggesztik. 

Azon ügető mely 2013 előtt született vagy külföldről került behozatalra és nincs transzponderrel megjelölve a hatályos jogszabályok szerint pótlólag megjelölésre kerülhet.

A transzponderes jelölést kizárólag az ÜTOE tenyésztésvezetőjének jelenlétében az ügető helyszíni azonosításával az ÜTOE által megbízott állatorvos végzi az ÜTOE által biztosított transzponderrel. A szükséges technikai feltételekről a tulajdonos köteles gondoskodni (a dokumentumok bemutatása, az ügető szakszerű megfogása, stb.).

Az ilyen módon transzponderrel megjelölt ügető adatait és a felhasznált transzponder számát az ÜTOE rögzíti és a Lóútlevelet kiadó szervezet (NÉBIH) részére továbbítja.

 

Lóútlevél

A csikó azonosításával egyidőben a tulajdonos a Lóútlevélhez szükéges okmányokat (igénylólap, tenyésztői/tulajdonosi nyilatkozat) kitölti és átadja az ÜTOE-nak. Az ÜTOE az okmányokat a Lóútlevél irodának azután nyújtja be, miután a származásellenőrzés vizsgálat megtörtént és a tulajdonos a vizsgálat költségeit megtérítette. Azon ügető esetében mely nem rendelkezik lóútlevéllel a tulajdonosnak kérnie kell az ÜTOE-tól, hogy azonosítsa. Ennek során a tulajdonos az ÜTOE által biztosított szükséges okmányokat kitölti (igénylólap, tulajdonosi nyilatkozat) és átadja az ÜTOE-nak. Az ÜTOE az okmányokat továbbítja a Lóútlevél irodának. 

 

Átnevezés

Az ügető élete során az átnevezés - a tulajdonos kérelmezése és javaslata alapján - egyszer lehetséges mielőtt versenyben futott vagy tenyésztésbe állt. Az átnevezésre az ügető évjáratára vonatkozó névadási szabályok az érvényesek Az ügető eredeti nevét a név után zárójelben fel kell tüntetni.

 

Változások jelentése

Az ÜTOE a MÜM-ben az alábbi adatokat a „Jelentés ügető állapotában beállt változásról” nyomtatványon történt bejelentés alapján módosítja:

Kiírtás, elhullás                                                               

Herélés                                                                         

Névváltoztatás                                                               

Törlés a Méneskönyvből                                                   

Kijelentés a Méneskönyvből                                              

Kiírtás, elhullás esetén a tulajdonos köteles a Lóútlevelet az azt kiadó szervezet (NÉBIH) részére megküldeni.

Az ÜTOE a tudomásra jutás után – haladéktalanul - a MÜM nyilvántartásaiból az alábbi esetekben törli az ügetőt:

Kivitel kiviteli jegy nélkül                                                   

Átmeneti kivitel esetén határidő túllépés

 

Behozatal külföldről

A Behozatali Regiszterbe az ügető bejegyzését formanyomtatványon kell kérni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Külföldről behozott ügetőnek rendelkezni kell a Kiviteli Jeggyel (Export certificate), melyet az adott ország Ügető Méneskönyve állít ki. A Kiviteli Jegy csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel, hogy az ügetőt Magyarországra küldik, a cél megjelölésével (tenyésztés, versenyzés). A Kiviteli Jegy lehet ideiglenes, illetve végleges. Az ideiglenes Kiviteli Jegy a határidő lejárta után érvényét veszti. A Kiviteli Jegyen tulajdonosként szereplő név a behozó tulajdonos. A Kiviteli Jegy alapján az ÜTOE az ügetőt a Behozatali Regiszterbe jegyzi be. a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján. A bejelentéssel egyidőben a tulajdonos köteles a Lóútlevelet bemutatni.

A tenyésztésben és versenyzésben csak a MÜM-be bejegyzett ügető vehet részt.

A Behozatali Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

 

Kivitel (külföldre) – Export certificate kiállításra kerül

A Kiviteli Jegy (Export certificate) kiállítását (a bejelentést) formanyomtatványon kell igényelni.

Magyarországról kiszállításra kerülő ügetőt az ÜTOE a Kiviteli Regiszterbe jegyez be és Kiviteli Jegyet (Export certificate) állít ki. A Kiviteli Jegy lehet végleges és ideiglenes.

Azon ügető, melyet Kiviteli Jegy (Export certificate) nélkül szállítanak ki - a tudomásra jutás után - a MÜM-ből törlésre kerül.

A Kiviteli Regiszterbe történő bejegyzésért az ÜTOE díjat szed az érvényes díjazási rend szerint.

 

Kijelentés – a tulajdonos kijelentheti a lovát a nyilvántartásból.

Azon ügetők (elsősorban kancák), melyekről 3 tenyésztési éven keresztül nem érkezik jelentés, automatikusan kivezetésre kerülnek.

Abban az esetben, ha az ügető újból bekerül a rendszerbe, akkor a kijelentőnek (az utolsó ismert tulajdonosnak) hozzá kell járulnia a bekerüléshez.

Az ügető MÜM-be történő újbóli bejegyzését formanyomtatványon kell kérelmezni, amennyiben a tulajdonos nem regisztrált, akkor egyúttal a tulajdonosi regisztrációt is kérnie kell.

Az alábbi adatokat kell megadni az újbóli bejegyzéshez:

Az ügető neve, a Lóútlevél száma

A tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos neve

Az utolsó tulajdonos hozzájárulása

 

Azonosítás

Minden lovat, amely először fut versenyben az első futása előtt azonosítani kell annak Lóútlevele alapján, illetve a verseny előtt, amennyiben külföldről érkezik. Ez az ÜTOE és a versenyszervező hivatalos állatorvosa által történik.

 

A következő jelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni: 

 

-      Tulajdonváltozás (Lótulajdonos nyilvántartó betétlapon). 

-      Fedeztetési engedély kérelem, illetve meghosszabbítás (méntulajdonos). 

-      Fedeztetési Jegy kitöltése, beküldése (méntulajdonos). 

-      A születés jelentése (kancatulajdonos Tenyészeredmény-bejelentőn és Ellésbejelentőn a születést követő 8 napon belül, illetve emailben). 

-      Vetélés, életképtelen csikó, herélés jelentése (formanyomtatványon). 

-      Az ügető kijelentése a MÜM nyilvántartásából: elhullás, kiírtás, stb. (formanyomtatványon).

 

Ezen tájékoztató az ÜTOE Tenyésztési Szabályzata, Törzskönyvezési Szabályzata alapján készült, annak mellékletét képezi. Minden itt nem részletezett kérdésben a szabályzatokban foglaltak az irányadók.

Minden a MÜM nyilvántartásában szereplő természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság köteles az adataiban beállt változásról az ÜTOE-t haladéktalanul (legkésőbb 8 napon belül) értesíteni.

Az ÜTOE a Tenyésztési Szabályzat előírásai alapján az ügetők tulajdonosaitól a változások bejegyzéséért és a szükséges eljárásokért díjat szed, melynek nagyságát évente határozza meg. A késedelmes bejelentésekért és az abból eredő külön eljárásokért pótdíjat számol fel.

A szabályok és jelentési kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a felelősség kizárólag az ügető tulajdonosát/tartóját terheli.

A tenyésztés, futtatás során a hatályos törvényeket, rendeleteket, szabályokat be kell tartani, ez kizárólag a tulajdonos, illetve a tartó (használó) felelőssége.

Az állategészségügyi és az állatvédelmi rendszabályok betartására külön kiemelt figyelmet kell fordítani!

Az ÜTOE minden a tenyésztést és futtatást érintő kérdésben az érdeklődők rendelkezésére áll. A szükséges formanyomtatványok az ÜTOE irodájában rendelkezésre állnak, azokat a tenyésztők és tulajdonosok ingyenesen igényelhetik.

 

Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (ÜTOE)

Magyar Ügető Méneskönyv

 

 

Kótun Károly tenyésztésvezető

 

Budapest, 1101 Albertírsai út 2-4.

Budapest, Pf 296/1  1437   

Tel/fax: 1-264-2202

www.ugeto.com

email: ugeto@ugeto.com

 

 

 

 

Azon Z betűs nevek listája, melyek nem választhatók (1993-as évjárat).

 

 

Z. elvtárs

Z. Z. Top

Zab

Zaba 

Zabhegy 

Zabpehely

Zacharides 

Zaci

Zádor

Zafir

Zafír Lady

Zagros

Zaire

Zaj

Zajac

Zajongó

Zakó

Zala Szépe

Zalagyöngye

Zalai kislány

Zalakaros

Zálogház

Zambezi

Zámbó

Zanussi

Zanzibár

Zaomi

Zapata

Zápolya lánya

Záporeső

Zárda

Zárka

Záróakkord

Zárszámadás

Zászlós

Zászlós úr

Zátony

Zavarj!

Zavaros

Zazi

Zebu

Zeeland

Zefir Star

Zeit

Zekeferi

Zelena

Zeller

Zelrina

Zen

Zena

Zenebarát

Zenga

Zéni

Zenit Family

Zenit Star

Zeolit

Zeppelin

Zerge

Zero Risk

Zest for Life

Zéta

Zeusz lánya

Zidora

Ziher

Ziko

Zilált

Ziliz

Zima

Zimáz

Zinajda

Zinka

Zirc

Zito Miranda

Zitus

Zizi Lobell

Zizike 

Zoltán

Zólyom

Zombie

Zombro

Zorilla

Zorro

Zöld alsó 

Zöld Király 

Zöldalma 

Zöldellő

Zöldmál

Zöldséges 

Zönge

Zörgőfű

Zuboly 

Zuccini

Zúgó-búgó

Zuit

Zurbaran

Zuzó 

Zümzüm

Zűr 

Zürjén 

Züzü

Zvonko 

Zwickau 

Zsabó 

Zsákbamacska

Zsakett 

Zsálya

Zsámoly 

Zsandár 

Zsáner 

Zsargon

Zsaroló 

Zsaru 

Zsebibaba 

Zsebkendő

Zsebmetsző

Zsebpénz 

Zsebtolvaj 

Zselé

Zselic

Zsellér 

Zselyke

Zsémbes Yankee 

Zsemlye

Zsén

Zsenge

Zseni 

Zsernyák 

Zsibárus 

Zsibavirág

Zsibó 

Zsigmond 

Zsil

Zsilet 

Zsinat

Zsindely

Zsiró

Zsó 

Zsófi Yocum 

Zsófika

Zsolca 

Zsolozsma

Zsoltány 

Zsolti 

Zsombor 

Zsongás

Zsorzsett

Zsozsó

Zsörtölődő

Zsugás 

Zsupsz!

Zsúrfiú

Zsurló 

Zsuzsi

Zsuzska

Zsuzsu 

Zsűri 

 

 

 

 

 

Azon nevek listája, melyek választása nem javallt (1971-es évjárat).

 

 

Zacconi    

Zágon     

Zajos

Zakariás    

Zalán    

Zálog    

Zamárdi    

Zamat 

Zambia

Zamorra    

Zampa    

Zánka    

Zápolya    

Zápor 

Zaragoza

Zarah

Zarándok  

Zaréma

Záróra    

Zavar

Zdenko    

Zea

Zebulon    

Zefir    

Zegzug    

Zella 

Zelma

Zendülő     

Zenebona    

Zenész    

Zengő  

Zenit

Zénó    

Zenóbia

Zenta

Zerlina    

Zéró    

Zeusz

Zia

Ziccer    

Zília

Zimanko    

Zita

Zivatar

Zizegő    

Zizi

Zogu

Zója

Zokogó

Zokszó

Zoli    

Zóna    

Zóra

Zorán

Zorba    

Zorica

Zotmund    

Zöldász    

Zöldfülü    

Zöldike

Zöldszilváni    

Zörgő

Zuárd    

Zugliget

Zugló    

Zúgolódó

Zuhatag   

Zulejka   

Zupás    

Zúzmara   

Zuzmó   

Zümmögő   

Zűrös    

Zsálya

Zsarnok

Zsazsa 

Zsémbes

Zserbó

Zseton

Zsibogó    

Zsiga    

Zsiguli

Zsitva

Zsivajgó

Zsivány    

Zsófia

Zsóka

Zsoldos    

Zsolna    

Zsolt    

Zsombék    

Zsonglőr    

Zsugori    

Zsupán    

Zsúr    

Zsurnaliszta    

Zsuzsika